Course Description

คำอธิบายรายวิชา
     ศึกษาเกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผสมผสานกับหลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ตลอดจนศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการดำเนินชีวิต

วัตถุประสงค์ของรายวิชา
     เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความสำคัญและการใช้งานเทคโนโลยี สามารถนำคณิตศาสตร์และข้อมูลทางสถิติประยุกต์ใช้การดำเนินชีวิตได้ เข้าใจความหมายและการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เข้าใจเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย สามารถใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เข้าใจข้อกฎหมายพระราชบัญญัติและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้อง รู้จักรูปแบบและผลกระทบการเล่นคอมพิวเตอร์เกมอย่างไม่ถูกต้อง เรียนรู้วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพร้อมทั้งเรียนรู้แนวทางการดำเนินชีวิตและแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก เข้าใจวิวัฒนาการและการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของโลกได้ เข้าใจเทคโนโลยีการขนส่งสินค้าและขนส่งมวลชลทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

สื่อการสอน
     1.  แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ
     2.  สไลด์
     3.  คลิปวีดิโอ

หลักเกณฑ์การให้คะแนน
   - เข้าห้องเรียนโดยเช็คชื่อ 15 นาทีแรกเท่านั้น (12 สัปดาห์)                          12 คะแนน
   - คะแนนในห้องเรียนโดยทำกิจกรรมกลุ่ม                                                        45 คะแนน
   - รายงานกลุุ่มเพื่อสำรวจ (Poll) เรื่องที่นักศึกษาสนใจ (สัปดาห์ที่ 7)              10 คะแนน
   - งานกลุ่มโมเดลต้นแบบนวัตกรรมอนาคต Future IT (สัปดาห์ที่ 9 และ 12)   12 คะแนน
   - หนังสั้น (Clip) เกมสร้างสรรค์และเกมไม่สร้างสรรค์ (สัปดาห์ที่ 14)              10 คะแนน
   - งานเดี่ยว Portfolio (สัปดาห์ที่ 3 และ 12)                                                   10 คะแนน
   - ประเมินการสอน (Online Assessment) (สัปดาห์ที่ 15)                             1 คะแนน
     รวมคะแนนเต็ม                                                                                         100 คะแนน

สัปดาห์ที่หัวข้อ  กิจกรรมการบ้าน  ส่งการบ้าน
1ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการวิเคราะห์ข้อมูล บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ และการนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง และแผนภูมิต่างๆ- จัดกลุ่ม
- กิจกรรมในห้องเรียน
- ถาม-ตอบ
- ดูวีดีโอ
-
2ความหมายของคำว่าสถิติ การคำนวณค่ากลาง เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าฐานนิยม และค่ามัธยฐาน การใช้ข้อมูลให้เหมาะสมกับค่ากลาง และการทำสำรวจความคิดเห็นเรื่องต่างๆ - กิจกรรมในห้องเรียน
- ถาม-ตอบ 
การบ้านครั้งที่ 1: รายงานกลุ่ม ส่งหัวข้อเพื่อสำรวจความคิดเห็นเรื่องที่นักศึกษาสนใจ-
3การจัดทำ Portfolio โดยใช้ Google Site- กิจกรรมในห้องเรียน
- ถาม-ตอบ 
การบ้านครั้งที่ 2: รายงานกลุ่ม ส่งคำถามของแบบสอบถาม

การบ้านครั้งที่ 3: งานเดี่ยว Portfolio

การบ้านครั้งที่ 1
4วิวัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Computer Hardware และอุปกรณ์ต่างๆ การเลือกซื้อและใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมกับลักษณะการทำงาน ลักษณะและประเภทของ Software การเลือกใช้ Software ให้เหมาะสมกับประเภทงาน ทั้งในด้านการศึกษา การทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน - กิจกรรมในห้องเรียน
- ถาม-ตอบ
- ดูวีดิโอ
การบ้านครั้งที่ 4: นำแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจไปเก็บข้อมูลมาเรียบร้อยแล้ว อย่างน้อยจำนวน 30 ชุด
การบ้านครั้งที่ 2
5แนวโน้มและ Trend ของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน ไปจนถึงอนาคต (ตั้งแต่สัญญาณวิทยุ โทรเลข 1G 2G 3G 4G ไปจนถึงการสื่อสารในอนาคต) วิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ต ประเภทของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น ADSL Broadband หรือ VPN แนะนำเว็บไซต์ต่างๆ ที่เป็นแหล่งความรู้ในด้านต่างๆ - กิจกรรมในห้องเรียน
- ถาม-ตอบ
- ดูวีดิโอ
การบ้านครั้งที่ 5: จากการบ้านครั้งที่ 4 นำข้อมูลไปวิเคราะห์และจัดทำรายงานส่งการบ้านครั้งที่ 4: อาจารย์ตรวจสอบความถูกต้องและส่งคืนเพื่อให้นักศึกษานำไปทำรายงาน
6วิวัฒนาการของสังคมออนไลน์และเครือข่ายสังคม (Social Network) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ลักษณะของเครือข่ายสังคม การใช้งานเครือข่ายสังคมอย่างปลอดภัยและถูกวิธี การค้นหาข้อมูลที่ต้องการในอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการท่องเว็บไซต์และซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยและถูกวิธี- กิจกรรมในห้องเรียน
- ถาม-ตอบ
- ดูวีดิโอ
การบ้านครั้งที่ 6: งานกลุ่มเตรียมนำเสนอผลสำรวจการบ้านครั้งที่ 5: ส่งรายงานกลุ่มการทำสำรวจฉบับสมบูรณ์
7นำเสนอ (Present) ผลการทำสำรวจ (Poll) ทุกกลุ่ม- การจัดรูปแแบบการนำเสนอขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอน-การบ้านครั้งที่ 6: นำเสนอผลสำรวจ
8สอบกลางภาค (วิชาอื่น)
วิชา GE112 ไม่มีการสอบกลางภาค
- นักศึกษาทบทวนบทเรียนด้วยตัวเอง--
9งานกลุ่มเขียนโครงร่าง (Draft) ต้นแบบนวัตกรรมอนาคตด้านเทคโนโลยี (Future IT) และนำไปสร้างเป็นโมเดล (Model)- กิจกรรมในห้องเรียน
การบ้านครั้งที่ 7: ทำโครงร่าง (Draft) ให้เสร็จและจัดสร้างต้นแบบส่งสัปดาห์ที่ 12-
10กฎหมาย พระราชบัญญัติและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยของข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง- กิจกรรมในห้องเรียน
- ถาม-ตอบ
- ดูวีดิโอ
การบ้านครั้งที่ 8: ทำหนังสั้น (Clip) เกมสร้างสรรค์และเกมไม่สร้างสรรค์-
11วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่สำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แนวคิดและการดำเนินชีวิตของนักวิทยาศาสตร์ และนักเทคโนโลยีที่สำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก- กิจกรรมในห้องเรียน
- ถาม-ตอบ
- ดูวีดิโอ
--
12นำเสนอ (Present) โมเดลต้นแบบนวัตกรรมอนาคตด้านเทคโนโลยี (Future IT)- การจัดรูปแแบบการนำเสนอขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอน-การบ้านครั้งที่ 7: นำเสนอโมเดลต้นแบบนวัตกรรม

การบ้านครั้งที่ 3: Portfolio รายบุคคล
13วิวัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน- กิจกรรมในห้องเรียน
- ถาม-ตอบ
- ดูวีดิโอ
--
14นำเสนอ (Present) หนังสั้นเกมสร้างสรรค์และเกมไม่สร้างสรรค์ บรรยายประเภทของเกมคอมพิวเตอร์และสาระบันเทิงด้านเทคโนโลยี ผลกระทบที่เกิดกับตนเองและสังคมต่อการใช้สิ่งบันเทิงต่างๆ- การจัดรูปแแบบการนำเสนอขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนแจ้งการประเมินการเรียนการสอน (Online Assessment) การบ้านครั้งที่ 8: นำเสนอหนังสั้น (Clip) เกมสร้างสรรค์และเกมไม่สร้างสรรค์
15ศึกษาสิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ลักษณะการเกิดภัยพิบัติต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศไทย เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว การเกิดสีนามิ เป็นต้น และการใช้เทคโนโลยีในการเตรียมตัว เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
- ให้นักศึกษาอาสาสมัครเปิด Portfolio ของตนเอง 
- กิจกรรมในห้องเรียน
- ถาม-ตอบ 
- ดูวีดิโอ
แจ้งการประเมินการเรียนการสอน (Online Assessment) 
16สอบปลายภาค (วิชาอื่น)
วิชา GE112 ไม่มีสอบปลายภาค
นักศึกษาทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง--

Comments