Home

ภาคการศึกษาที่ 2/56

ศท. 112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต

GE112: Information Technology and the Future World

Facebook Page: Ge112-Mix


1. กลุ่มโห๊ะ!!!


3. กลุ่ม Engine


5. กลุ่มยายใหญ่ยกลำใยเล็ก
2. กลุ่มสตอเบอรี่


4. กลุ่มเหวย


6. กลุ่ม Warp