Student List

GE112 : Information Technology and the Future World 
Section : 1351                                         ภาคการศึกษาที่ 2 / ปีการศึกษา 2556
รหัสนักศึกษา ลำดับ ชื่อ - นามสกุล                                     
1-56-05-0047-0 1 น.ส. กชกร รัตนวิจิตร            
1-56-05-0080-1 2 น.ส. มลฑิญา ทองมีบัว            
1-56-05-0100-7 3 น.ส. ณัฐนรี ศรีแก้วพวง            
1-56-05-0106-4 4 น.ส. ลลิวรรณ วังเกี้ยง            
1-56-05-0125-4 5 น.ส. กนกวรรณ สุริยะกุมาร            
1-56-05-0152-8 6 น.ส. พรรณทิพ โสภาวัน            
1-56-05-0374-8 7 นาย ส่งศักดิ์ จารุจงจิระ            
1-56-05-0399-5 8 นาย กันทรากร สกุลบริสุทธิ์สุข            
1-56-05-0424-1 9 นาย วาลัด โกบประยูร            
1-56-05-0425-8 10 นาย อินทัช ตั้งมโนวุฒิกุล            
1-56-05-0543-8 11 น.ส. สุวีรา ชูผกา            
1-56-05-0573-5 12 น.ส. ปภัสรา เทพนู            
1-56-05-0582-6 13 น.ส. อารยา บุญปลูก            
1-56-05-0585-9 14 น.ส. เจนจิรา ถะเกิงสุข            
1-56-05-0587-5 15 นาย ชัยวัฒน์ แซ่ตั้ง            
1-56-05-0604-8 16 น.ส. วริศรา เข็มทอง            
1-56-05-0654-3 17 นาย พิริยะพงศ์ โชติปทุมวรรณ            
1-56-05-0726-9 18 น.ส. ปรียานุช วัฒนาวรสกุล            
1-56-05-0727-7 19 น.ส. นันท์มนัส พุกนัด            
1-56-05-0763-2 20 น.ส. ชนากานต์ อารี            
1-56-05-0788-9 21 น.ส. อธิษฐาน สิริสุทธิ            
1-56-05-0800-2 22 น.ส. อรพิชญ์ ทิพย์อาภรณ์            
1-56-05-0804-4 23 น.ส. วริษฐา สิงห์สง่า            
1-56-05-0860-6 24 น.ส. ณัฐวรา อิฐวรากร            
1-56-05-0892-9 25 น.ส. อรณิชา ชาญเกียรติก้อง            
1-56-05-1085-9 26 น.ส. สุภัทรา วงษ์สาธุภาพ            
1-56-05-1103-0 27 น.ส. ชรลภัส วงษ์ภักดี            
1-56-05-1108-9 28 น.ส. ชลิดา จรันรัก            
1-56-05-1122-0 29 นาย ฐิติทัต ญาโณทัย            
1-56-05-1219-4 30 น.ส. หมิงฉวน เฉิน            
1-56-05-1253-3 31 น.ส. เฮ่าหยวน หลิว            
1-56-05-1297-0 32 นาย สรวิศ ลิ้มมหาสุคน            
1-56-05-1331-7 33 น.ส. เฉวเฉิน หยาง            
1-56-05-1440-6 34 น.ส. คริสติน่า แอน โอเวอร์ตัน            
1-56-05-1447-1 35 น.ส. จารุพร กาญจนโรจน์            
1-56-05-1448-9 36 น.ส. ปณัฐิตา เตชศรีศักดิ์สกุล            
1-56-05-1449-7 37 นาย ภูผา อาจหาญ            
1-56-05-1450-5 38 นาย สหภาพ หงษ์สุวรรณ            
1-56-02-1693-7 39 นาย จักรพรรดิ์ สุขรมย์            
1-56-02-1696-0 40 น.ส. มนัญชยา พรมมานอก            
1-56-05-1446-3 41 น.ส. วราภรณ์ ศิรอักษร            
1-56-05-1451-3 42 น.ส. พรทิวา พุ่มพฤกษ์            
1-56-05-1456-2 43 น.ส. พิณทิพย์ มั่งมี            


Updated 08 Feb 14
GE112 : Information Technology and the Future World 
Section : 1511                                           ภาคการศึกษาที่ 2 / ปีการศึกษา 2556
รหัสนักศึกษา ลำดับ ชื่อ - นามสกุล                                     
1-55-03-2809-8 1 นาย วีรยุทธ คล่องกิจการค้า            
1-55-08-0021-1 2 น.ส. พิมพ์วิภา ทองใหญ่            
1-55-08-0125-0 3 นาย นวพล อุทิตะสาร            
1-55-08-0217-5 4 น.ส. ภัทราภรณ์ มีภู่            
1-55-08-0261-3 5 น.ส. กิรัญตี สังข์สาบ            
1-56-02-1687-9 6 น.ส. กัลยรัตน์ เดชสิทธิวงศ์            
1-56-02-1691-1 7 นาย จักรพันธ์ อยู่ทองอ่อน            
1-56-02-1694-5 8 นาย อินทัช วงศ์พันธ์เที่ยง            
1-56-02-1695-2 9 นาย รุจิโรจน์ แจ่มใส            
1-56-03-2337-8 10 น.ส. กชามาศ ประยึดรัมย์            
1-56-05-0225-2 11 น.ส. รัชนก กระแสสิงห์            
1-56-05-0416-7 12 น.ส. พิมพ์ชนก พัฒน์ทอง            
1-56-05-1445-5 13 นาย นภัทร สารสวัสดิ์            
1-56-09-0003-5 14 น.ส. ฤทัยชนก ศรีคง            
1-56-09-0007-6 15 น.ส. จันทิมา ศรีสง่า            
1-56-09-0014-2 16 นาย ธนัฏชัย ผลคำ            
1-56-09-0018-3 17 นาย วสุพล บุญลือลักษณ์            
1-56-09-0019-1 18 นาย ขจรยศ วรารัตน์ธนาเวช            
1-56-09-0022-5 19 น.ส. ธนิษฐา แก้ววิเชียร            
1-56-09-0028-2 20 นาย จตุรงค์ ทองวงศ์            
1-56-09-0032-4 21 นาย ภัทรกร วรรณพัฒน์            
1-56-09-0036-5 22 น.ส. กิตติมา วันชาญเวช            
1-56-09-0039-9 23 น.ส. ปาณิศา เพ็งเอม            
1-56-09-0042-3 24 นาย วสุพล ทองพิทักษ์            
1-56-09-0044-9 25 นาย ปริญญา พุกพูล            
1-56-09-0046-4 26 นาย รัชพล วัฒนพงษ์            
1-56-09-0049-8 27 นาย วโรดม นวลพลับ            
1-56-09-0053-0 28 นาย พัฒนกฤช ธัญอรศิริ            
1-56-09-0063-9 29 นาย ชยุต วิจิตรศิลป์            
1-56-09-0064-7 30 นาย ปพนชัย ฮกชุน            
1-56-09-0066-2 31 น.ส. ฐิติชญาน์ รัตน์มังกรสกุล            
1-56-09-0067-0 32 นาย ศิวานนท์ กาเลี่ยง            
1-56-09-0078-7 33 นาย ปิ่นพงศ์ เนียมมะณี            
1-56-09-0081-1 34 นาย พงษ์พิพัฒน์ สุทธิชัง            
1-56-09-0088-6 35 นาย เอกธนัช เรืองศรี            
1-56-09-0089-4 36 นาย อาคม วันดี            
1-56-09-0093-6 37 นาย อนุกูล ท่าดี            
1-56-09-0096-9 38 น.ส. ปาณิชา เพลินชัยสิริวัฒน์            
1-56-09-0097-7 39 นาย ธนวัฒน์ เสาวมล            
1-56-09-0100-9 40 น.ส. อานุสรา ทองคำ            
1-56-09-0106-6 41 นาย วรวัฒน์ เลิศทวีโพธกุล            
1-56-09-0118-1 42 น.ส. จุฑามาศ กลัดขวัญ            
1-56-09-0143-9 43 นาย พงษกร บุญชาติ            
1-56-09-0144-7 44 นาย วรวุฒิ วิทยาอุดมพันธ์            
1-56-09-0145-4 45 นาย ณัฐชัย เนียมโภคะ            
1-56-05-1454-7 46 น.ส. ยศวดี วิสุทธิ์วารินทร์            

Updated 08 Feb 14
Comments